رویه های ارسال راهبُردنت
با توجه به اولویت و شعار راهبردنت مبنی بر ارسال سفارشات به صورت 100 دقیقه ای در تهران و فوق سریع در شهرستان ها ، رویه های ارسال بدین صورت می باشد:
  • ارسال سریع به مقصد تهران که در ساعت 9:30 تا 20 روزهای اداری شنبه تا چهار شنبه  ثبت شوند به صورت 100 دقیقه ای ارسال می گردد.
  • ارسال سریع به مقصد تهران که در ساعت 9:30 تا 17 روزهای اداری پنج شنبه ثبت شوند به صورت 100 دقیقه ای ارسال می گردد.
  • سفارشات خارج از این بازه زمانی و روزهای تعطیل ساعت 9:30 صبح اولین روز کاری ارسال می شود.
  • سفارشات پستی به مقصد شهرستان که بین ساعت 10 تا 14 روزهای اداری ثبت شوند در همان روز تحویل شرکت پست می گردد.
  • سفارشات تیپاکسی به مقصد شهرستان که بین ساعت 10 تا 18 روزهای اداری ثبت شوند در همان روز تحویل شرکت تیپاکس می گردد.
  • سفارشات چاپاری به مقصد شهرستان که بین ساعت 10 تا 19 روزهای اداری ثبت شوند در همان روز تحویل شرکت چاپار می گردد.
  • در صورت درخواست ارسال سفارش در تاریخ و زمان خاص، در فیلد تاریخ ارسال زمان و ساعت ارسال قید شود.

تماس با ما